โครงารรณรงค์เพือยุติการปล่อยคนผิดให้ลอยนวลปี2557

ก้าวไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้การปล่อยคนผิดให้ลอยนวล เพือให้สือมวลชนทำหน้าที่ได้อย่างมีเสรีภาพและมีความปลอดภัย วันนี้สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีป้่าเปิดโครงการรณรงค์ระดับภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการละเว้นโทษผู้กระทำผิดหรือการปล่อยคนผิดให้ลอยนวลในกรณีการใช้้ความรุนแรงกับผู้สื่อข่าว โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่4 โดยในปีนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านการละเว้นโทษผู้กระทำผิด ต่อผู้สื่อข่าวในระดับโลก และว้นที่ 23 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันครบ 5 รอบปีการสังหารหมู่ที่จังหวัดมากินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีผูู้สื่อข่าวถูกสังหาร 32 คน ในคราวเดียวกัน

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →