เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เสรีภาพที่ถูกปิดกั้นจากการใช้กฎหมาย

ปี 2558 ถือเป็นปีที่สื่อมวลชนถูกคุุกคามจากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ มั่่่นคงอย่างเด่นชัด ขณะที่่สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเดิม กล่าวคือยังคงมีการควบคุมสื่อฯด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้ความรุนแรง แม้มีระดับที่ต่างกันไป [Link to English Version: A region gagged by law] ประเทศที่เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อถดถอยลงอย่างมากได้แก่ ประเทศไทย เมียนมาร์

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →