“เชคสเปียร์ต้องตาย” ไปจากสังคมไทย จริงหรือ

จากสถิติหนังไทยที่ถูกห้ามฉายในอดีต คณะกรรมการเซ็นเซอร์ทุุกยุคทุกสม้ย มักอ้างเหตุที่กินความกว้าง เกินความเป็นจริง แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าภาพยนตร์ที่ถูกห้ามฉายเหล่าน้ั้้นมีเน้ื่อหาหรือภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนได้อย่างไร เพราะในความเป็นจริงแล้ว ภาพหรือเสียงที่โลดแล่นอยู่ในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เนต ละครโทรทัศน์ สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ล้วนเต็มไปด้วยภาพและเนื่้อหาที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนมากมาย ย่ิ่งไปกว่าน้ั้น หลายสื่อในปัจจุบันยังจงใจย่ั่ั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก ความเกลียดชังของคนในสงัคม ก็ไม่เห็นห้ามกัน  

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →