အာဆီယံ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒျဖင့္ ႏႈတ္ပိတ္ရာ ေဒသ

ကမၻာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (၂၀၁၅) အတြက္ ေဒသတြင္း အေျခအေန ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ [Link to English Version: A region gagged by law] ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →