အာဆီယံ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒျဖင့္ ႏႈတ္ပိတ္ရာ ေဒသ

ကမၻာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (၂၀၁၅) အတြက္ ေဒသတြင္း အေျခအေန ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

[Link to English Version: A region gagged by law]

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ ေဒသတြင္းရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၊ မီဒီယာေလာကႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေဒသ၏ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႔မွ လြဲ၍ ေဒသအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္တို႔မွာ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သလုိ၊ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံခ်င္းအလိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အတုိင္းအဆတို႔ ကြဲျပားေသာ္လည္း မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွာ မေျပာင္းအလဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္ရွိေနသည္။

ျခြင္းခ်က္ဟု ဆုိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း အေပါင္းကၡဏာ တုိးတက္မႈမ်ဳိးကို မေတြ႔ရသည့္အျပင္ သံုးႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆုိခြင့္တို႔၏ ဦးတည္ရာမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ခရီးျဖစ္သြားသည္။

ဒီႏွစ္အတြင္း သတင္းၾကီးတခုကေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေျပာေရးဆုိခြင့္ အရာမွာ တစံုတရာ လြတ္လပ္ေသာ အေျခအေနမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရံုမက အတင္းၾကပ္ဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ သက္ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ထုိင္းစစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၄ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ မီဒီယာကို တင္းၾကပ္ခဲ့သလုိ၊ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ “စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေရး” ေခါင္းစဥ္ ယဥ္ယဥ္ျဖင့့္ စစ္တပ္က လူရာ ဂဏန္းကို ဆင့္ေခၚျပီး မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူအမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေသာ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ရန္ ၾသ၀ါဒေပးခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ျပည္သူေတြက အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္တာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ လြတ္လပ္ခါစ မီဒီယာ အခင္းအက်င္းမွာ မႏွစ္က လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း တရွိန္ထိုး က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းသမားမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့ေသာ အစိုးရသည္ ယခုတခါ ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ သတင္းေလာကသားမ်ား၏ ညီညြတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လံုျခဳံေရးႏွင့္ အေသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒကို အသံုးခ်ျပီး အေရးယူေနျပန္သည္။

မီဒီယာ ဥပေဒ

အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ဟု ေခၚေခၚ၊ သတင္းမီဒီယာေလာက၊ သို႔မဟုတ္ သတင္းပညာရပ္၏ အခန္းက႑အေပၚ ၾကီးၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား အသီးသီးရွိသည္။ ထုိသို႔ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္အတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ မီဒီယာ လို္င္စင္ဥပေဒမွ စ၍ ျခားနားသည္။ ေဒသတြင္းမွာ ပံုႏွိပ္ျခင္း ဥပေဒ ေနာက္ဆံုး ျပဌာန္းေသာ ႏုိင္ငံေတြအျဖစ္  ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ျပီး၊ တီေမာမွာ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ေဒသတြင္းရွိ တည္ဆဲ ပံုႏွိပ္ဥပေဒမ်ားသည္ မူေဘာင္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းတြင္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ၁၉၉၉ ပံုႏွိပ္ျခင္း ဥပေဒတြင္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိျပီး အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စြက္ဖက္မႈႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမွ ကင္းလြတ္ေသာ မီဒီယာအျဖစ္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္အပိုင္းတြင္ ေဒသတခုလံုးအတြက္ စံျပျဖစ္သည္။ တျခား တဖက္တြင္လည္း လာအုိ၏ ပံုႏွိပ္ ဥပေဒ၊ ဗီယက္နမ္၏ ပံုႏွိပ္ဥပေဒတုိ႔သည္ မီဒီယာကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလက္နက္တခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရ (သို႔မဟုတ္) တတုိင္းျပည္လံုးတြင္ တခုတည္းရွိေသာ အာဏာရပါတီၾကီး ၏ တိုက္ရုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ပင္ ရွိေနေစသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ပံုႏွိပ္ဥပေဒ အမ်ားစုသည္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ သတင္းစုေဆာင္းခြင့္၊ ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္တို႔ အတြက္ တနည္းနည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသးသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လညး္ ေဒသ၏ လားရာမွာ စည္းကမ္းႏွင့္ တင္းၾကပ္မႈ ဘက္ကို ဦးတည္ေနသည္။ အသစ္ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ေလာကကို တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

တီေမာတြင္ အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒသည္ သက္တမ္းႏုေသးေသာ မီဒီယာေလာက ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ အတြက္ဟုဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔သတင္းလုပ္ငန္းကို စည္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို အထင္အရွား ထည့္သြင္းထားသည္။ မီဒီယာ ေလာကႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အာမခံခ်က္အရ ဒီမတုိင္ခင္က ပို၍ပင္ လြတ္လပ္မႈေဘာင္ က်ယ္၀န္ခဲ့ေသးသည္ဟု ဆုိရမည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အျပင္ ပံုႏွိပ္ဥပေဒအရလည္း သတင္းေလာကသားတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ကို စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ထားလိုက္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒသစ္ကို မႏွစ္က လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့ျပီး စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ပံုႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို အစားထုိးခဲ့သည္။ ဥပေဒသစ္တြင္ သတင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးထားျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပံုႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ (PPEL) ကဲ့သို႔ပင္ အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (လုို္င္စင္) ထုတ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ အခြင့္ အာဏာႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုရင္ မလုိသလို ပယ္ခ်ႏုိင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေနသည္။

လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ဥပေဒမွာ မေရရာသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားျပီးခ်ိန္မွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ေနရာမွာ အတည္တက် စာနယ္ဇင္းေကာင္စီျဖင့္ အစားထုိးျခင္း၊ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္ရေသးပါ။ သတင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္ သတင္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မီဒီယာ ဥပေဒျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ လံုျခံဳေရးဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒတို႔ကဲ့သို႔ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကို အသံုးျပဳျပီး သတင္းသမားမ်ားကို ေထာင္ခ်ေနသည္။ ဒါတင္မက ပံုႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ (PPEL) ကို အသံုးခ်ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသဂ်ာနယ္ေလးေစာင္ကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ေသးသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မတင္ဘဲ ထုတ္ေ၀သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီယားႏွင့္ မေလးရွားတို႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ႏုိင္ငံေရး လက္နက္တခုပမာ အသံုးခ်ေနသည္။ ကေမၻာဒီယားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အသံလႊင့္ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ေလွ်ာက္လႊာကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း လို္င္စင္ကို ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဏာရပါတီမ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည္။

မီဒီယာ ဥပေဒ၏ အျပင္ဘက္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ ဆက္စပ္ျပႆနာ တရပ္မွာ ပံုႏွိပ္ဥပေဒမ်ားမွာ အသံုးမ၀င္သကဲ့သို႔ တျခား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း မီဒီယာ ေလာကသားမ်ား ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အသံုးျပဳဖုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ပြင့္လင္းခါစ စမ္းတ၀ါး၀ါး သတင္းေလာကကို လံုျခံဳေရး (စုေ၀းျခင္း၊ အေရးေပၚဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ဥပေဒ) ႏွင့္ အေသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒတို႔ကို အသံုးခ်ျပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကို ၾကိဳးကိုင္ေနသည္။ ယူနတီ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဘုိင္မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္တုိ႔မွ အယ္ဒီတာမ်ားကို သတင္းပါ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ၾကီးေလးေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းသမားႏွစ္ဦးလည္း ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ အသေရဖ်က္မႈစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ဒါအျပင္ မီဒီယာေလာကမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္၊ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ဆႏၵျပခြင့္လည္း မရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ အစုိးရက မီဒီယာအေပၚ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေသာ သတင္းသမားမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ စုေ၀းေသာ ပုဒ္ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္မည္ဟု အာဏာပို္င္မ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွား၏ ပံုႏွိပ္ဥပေဒသည္လည္း မတည္ျငိမ္ေသာ အေနာက္ပါပူ၀ါ ျပည္နယ္လို ေဒသမ်ဳိးမွာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳေသာအခါမွာ ထိေရာက္မႈ မရွိေပ။ ထုိေဒသမွာ လက္ေတြ႔အရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ပဲ ရွိေနသည္။ ျမိဳ႔ေတာ္ ဂ်ာကာတာတြင္လည္း ဂ်ာကာတာပို႔စ္ (Jakarta Post) သတင္းစာသည္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံေတာ္ အမည္ခံ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ (IS) ကို ေ၀ဖန္ေသာ ကာတြန္းေၾကာင့္ ဘာသာေရးကို ညိဳးႏြမ္းေစမႈႏွင့္တရားစြဲခံထားရသည္။

သတင္းမီဒီယာကို ဟန္႔တားလိုသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္ အခါတြင္လည္း ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း မရွိသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း အသတ္ခံရေသာ သတင္းသမား ၅ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယား ေက်းလက္တြင္ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး အသတ္ခံလုိက္ရသလုိ၊ ႏုိင္ငံျမိဳ႔ေတာ္မွာ လူစုလူေ၀းသတင္းကို သြားယူစဥ္မွာ သတင္းသမား ၈ ဦး တုိက္ခိုက္ခံလိုက္ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားသူပုန္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္မွာ သတင္းသြားယူခဲ့ေသာ သတင္းသမားတေယာက္ အသတ္ခံလိုက္ရသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ ဒီ္လို အျဖစ္မ်ဳိးမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္သည္။ ကိုပါၾကီးေခၚ ေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ကို စစ္တပ္က တလၾကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ျပီး ေအာက္တုိဘာလ အေစာပိုင္းက်မွ ေသဆံုးသည့္အေၾကာင္း သိခဲ့ၾကရသည္။ စစ္တပ္အခ်ဳပ္မွ ထြက္ေျပးဖို႔ ၾကိဳးစားစဥ္မွာ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူမခံရဘဲ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ သတင္းေလာကကို တားဆီးသည့္ ထိေရာက္ေသာ လက္နက္တခု သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

မီဒီယာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ အပ

လာအုိ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တိ္ု႔ကဲသို႔ အစိုးရက ပင္မ မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျခားမ်က္ႏွာစာတြင္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။ ပင္မ မီဒီယာေလာကမွာ ေနရာမရွိေသာအခါ ႏုိိင္ငံေရး အျမင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔တို႔၏ အက်ယ္တ၀ံ့ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ေရာက္လာသည္။ အစိုးရေတြကလည္း ပြင့္ေနေသာ ဟာကြက္မရွိေအာင္ ပိုိက္စိတ္တုိက္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နညး္လမ္းရွာေဖြေနသည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ ကမၻာ့က စိုးရိမ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့ဂါ (bloggers) မ်ား ႏွိပ္ကြပ္ခံရသည့္ ကိစၥအျပင္ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာမ်ားကိုလည္း အလြတ္မေပးပါ။ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ပံုစံမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္နည္းအျပင္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ လံုျခံဳေရး အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါ၀င္သည္။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မရိွေသာ မေလးရွားမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ အရာတြင္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားေသာ ေဒသတြင္း တတိေျမာက္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက အစိုးရသည္ ႏိုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ စြပ္စြဲခ်က္ကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်ျပီး ႏိုင္ငံေရး အတုိက္အခံေတြ၊ ေ၀ဖန္ေသာ ပညာရွင္ေတြ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မီဒီယာေတြကိ္ု ပစ္မွတ္ထားေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း ပိုမို ျပင္းထန္လာျပီး လူ ၁၅၀ ေလာက္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ဒီႏွစ္အတြင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အပိုင္းတြင္ ျပႆနာေပါင္းစံု ၀ုိင္းရံေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္းက မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ၾကိဳးစားေနၾကသည္။ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွားတို႔မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားနွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည္။ ထုိင္းနိုင္ငံတြင္လည္း အစုိးရက ေ၀ဖန္မႈကို မႏွစ္ျမိဳ႔ေသာ္လည္း ထိုင္း မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏႈတ္ပိတ္မေနဘဲ လုပ္စရာရွိသည့္ သတင္းအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ျမဲ၊ လူထုအျမင္ကို ပံုေဖာ္ေနၾကျမဲျဖစ္သည္။

လာအုိ၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွ ဘေလာ့ဂါမ်ား၊ အြန္လိုင္သံုးစြဲသူမ်ားသည္လည္း ကြန္ျပဴတာ ေရွ႔မွာထုိင္ျပီး အစိုးရကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနသည္မွာ မၾကံဳဖူးသည့္ အတုိင္းအဆႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ပိတ္ပင္ထားေသာ ဘေလာ့မ်ားကို ဖတ္ရူ႔ခြင့္ရဖို႔ အဆင့္ဆင့္၀င္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကေသာ အသံတိတ္ စာဖတ္သူမ်ားေၾကာင့္လည္း အေျပာင္းအလဲသည္ ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေသာ အရာျဖစ္လာသည္။ အေျပာင္းအလဲသည္ ေႏွးေကြးေနႏုိင္ေသာ္လည္း တေန႔ ေရာက္လာမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

For more information, please contact:

Kulachada Chaipipat, Campaigns and Advocacy Manager: kcchacha@gmail.com, +66 (0) 8137 34202

Edgardo Legaspi, Alerts and Communication Officer: epl@seapa.org or @shackneyed on Twitter, +66 (0) 8111 65137

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security