ซึป้าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติการไม่ลงโทษผู้กระทำผิดต่่อสื่อมวลชนประจำปี2556

ข่าวสื่อมวลชน

18 พฤศจิกายน 2556

ซึป้าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติการไม่ลงโทษผู้กระทำผิดต่่อสื่อมวลชนประจำปี2556

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีป้า เปิดตัวงานวันรณรงค์สากล เพื่อ ยุติการละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิด ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน ภาครัฐ และ ประชาชนหันมาให้ความสนใจต่อการรณรงค์ เพื่อ ยุติการปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล ในกรณีการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปีนี้ ซีป้าให้ความสำคัญต่อสถานการณ์การละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิด กับบทบาทของภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และ ปล่อยปละละเลยจนการเพิกเฉย หรือ การละเว้นต่อการลงโทษ ผู้กระทำผิดกลายเป็นวัฒนธรรม

โดยได้เลือกวิเคระห์สถานการณ์ รวมทั้ง บทบาทและความรับผิดชอบของภาครัฐในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

นอกจากนี้ ซีป้ายังจะเผยแพร่กรณี การละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิดที่สำคัญ และวิเคระาห์แนวโน้ม ทั้งในระดับ ประเทศและภูมิภาคฯต่อปัญหานี้

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ซีป้าจะจัดเวทีหารือถึงสถานการณ์การละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิด โดยมีผู้แทนสหประชาชาติ ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพทางความคิด แฟรงค์ รา รู  ผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน จากประเทศไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เข้าร่วมหารือ เวลา11.30น.

ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.seapa.org และ เฟสบุ๊คเพจ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) และทวิตเตอร์  @seapabkk

 

ความเป็นมา

การรณรงค์สากลเพื่อยุติการละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิด ได้กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการคุกคามของปัญหา และผลกระทบที่ตามมาต่อภูมิภาคซึ่ง รัฐส่วนใหญ่ยังละเลยต่อการปฎิบัติตามพันธกรณีตามมาตรฐานสากล ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก และ เสรีภาพสื่อมวลชน

เหตุการณ์สังหารหมู่ผูู้สื่อข่าวชาวฟิลิปปินส์ 32 คน ในจังหวัดมากินดาเนา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ปี 2552 เป็นสาเหตูให้นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทั่วโลก กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันรณรงค์เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ  ต่อการไม่ลงโทษต่อผู้กระทำผิดในกรณีดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ผู้สือข่าวในคราวเดียว ที่ร้ายแรงทีสุดในประวัติศาสตร์โลก

คณะกรรมการพิทักษ์ผู้สื่อข่าว หรือซีพีี่เจได้รายงานว่า มีผู้สื่อข่าวกว่า 600 คนที่ถูกสังหารไปนับแต่ปี 2535 และร้อยละ 90 ของจำนวนนี้ยังไม่มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาครัฐยังไม่ม่ีการถกเถียงถึงปัญหาการละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิดและ การหามาตรการแก้ไขอย่างเป็นระบบและในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งๆที่ีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของกรณีดังกล่าวบ่งบอกว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่

ในส่วนของวงการสื่อมวลชน ยังมีระดับความเข้าใจและการให้การสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ไม่เท่ากัน ทั้งๆ ที่ปัญหานี้เป็นภัยคุกคามต่อสื่อมวลชน และส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อฯโดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กายาทรี เว็นกิตสวารัน ผู้อำนวยการบริหารซีป้า (gayathry@seapa.org) กุลชาดา ชัยพิพัฒน์ ผู้จัดกุารฝ่ายรณรงค์ (kcchacha@gmail.com และ เอ็ด เลกาสปี เจ้าหน้าทีฝ่ายติดตามการละเมิดสิทธิฯและฝ่ายสื่อสารองค์กร (epl@seapa.org) หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ที่02 2435579

campaign hashtags: #IDEI #endimpunity #endimpuntyPH #endimpunitySEA

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security