ซีป้ายืนยันสื่อมวลชนต้องเป็นช่องทางอิสระในการให้ข้อมูลข่าวสาร

สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซี้ป้้ารู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อข้อเรียกร้องของนายสุุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้นำการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ที่ขอให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐทุุกช่องและ สถานีโทรทัศน์สาธารณะรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้น และเลิกรายงานข่าวของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้

[Thai language version of the SEAPA statement, Thailand: Media must remain a free channel of information]

ซีป้าเห็นว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าว เป็นการคุกคามเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพสื่อมวลชนที่ได้รับการรับรองโดย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างร้ายแรง และไม่เป็นไปตามพันธกรณด้านสิทธิมนุุษยชนระหว่างประเทศที่ ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม

“คุณสุเทพกำลังเรียกร้องให้สื่อมวลชนละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ตามหลักวิชาชิีพ ในการรายงานข่าวให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลาย ซึ่งเป็นภารกิจอันสำคัญในสภาวะวิกฤตของบ้านเมือง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

การปราศรัยของคุณสุเทพเมื่อเวลา16.30น ได้รับการถ่ายทอดสดโดยช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์สาธารณะ หรือทีวีไทย ส่วนช่อง 9 ถ่ายทอดช่วงต้นของการปราศรัย และช่อง11ไม่ได้รายงานการปราศรัย

ข้อเรียกร้องดังกล่าว มีขึ้นหล้งจากที่มวลชนของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่่อน ขบวนไปตามสถานีโทรทัศน์ข้่างต้นและขอให้ทางสถานีเชื่อมต่อ สัญญานถ่ายทอดกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และถา่ยทอดสดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้

การเจรากับผู้บริหารสถานีแต่ละแห่งซึ่งใช่เวลานานหลายชั่่วโมง เป็นผลให้บางสถานี้ยอมออกอากาศข่าวการชุมนุมุมากขึ้น แต่ปฏิเสธที่จะออกข่าวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะหรือทีวีไทยได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวสาร จากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

ซีป้าขอสนับสนุุนแถลงการณ์ล่าสุดของสมาคมวิชาชีพสื่อ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ ที่เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งที่่เป็นของรัฐและภาคเอกชนปฎิบัติหน้าที่่ตามวิชาชีพโดยเคร่งครัด และปฎิเสธแรงกดดันจากทุุกุฝ่าย

ซีป้าขอให้ฝ่ายผู้ชุมนุมและรัฐบาลยุติการบังคับให้สื่อมวลชนรายงานข่าวเข้าข้างฝ่ายตน เพราะการรายงานข่าวของสื่ออย่างตรงไปตรงมา ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ถือเป็นความยากลำบากอยู่แล้ว

ดังน้ั้นการให้สื่่อทุกแขนงทำหน้าโดยปราศจากแรงกดดัน ถื่อเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้สื่อมวลชนทำหน้าทีได้อย่างสมบูรณ์

ขณะเดียวกันซีป้าขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก หรือ สื่อออนไลน์รายงานข่าวสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลย์ตามครรลองวิชาชีพไม่ยั่่วยุสถานการณ์ หรือ ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่บิดเบือน

“หน้าที่ของส่ื่อมวลชนจะต้องรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาตามสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อให่้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สือต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เจ้าของสื่อ หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มใดกลุ่่มหนึ่งที่พยายามชวนเชื่อ ทางการเมือง”

สุดท้ายนี้ ซีป้าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสื่อสารความเกลียดชัง หรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อประเทศและประชาชนที่ต่างฝ่าย ต่างอ้างที่จะปกป้องและยึดถือ

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security